Vissza a főoldalra

Az „I. BugTV – Youtuber akarok lenni”
nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

 1. A nyereményjáték rövid leírása

A nyereményjáték összefoglalója az alábbi linken érhető el: http://bugtv.hu/bugtv-youtuber-akarok-lenni/

 1. A nyereményjáték szervezője

 Az „I. BugTV – Youtuber akarok lenni” nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a „BugTV” multi channel network (MCN) szolgáltatás üzemeltetője:

Cégnév: CLICK2DIGITAL Ltd.

Székhely: EC2V 7AW, London, 125 WOOD STREET, Egyesült Királyság,

Levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 36.,

Cégjegyzékszám: 8922517,

Adószám: GB186027402

(a továbbiakban: Szervező). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő végzi.

 1. A Játékban történő részvétel feltételei

 3.1. Az alább meghatározott kivételekkel a Játékban részt vehet minden 14. (tizennegyedik) életévét betöltött, magyar lakcímmel rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki még nem rendelkezik YouTube csatornával, vagy bár rendelkezik, de a csatorna a Pályázat benyújtás időpontjában még nem rendelkezik 10.000 (tízezer) követővel (subscriber).

3.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

3.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, illetve a Klikkmánia cégcsoport tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, továbbá ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. Pályázat

 4.1. A Játékban részt venni pályázat benyújtásával lehet. A Játékos által benyújtandó pályázat (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi elemekből tevődik össze:

 • 1 (egy) darab maximum fél oldalas dokumentum, melyben röviden összefoglalásra kerül, hogy a Játékos milyen csatornát építene, illetve, hogy az a Játékos álláspontja szerint miért lesz sikeres;
 • 1 (egy) darab maximum 1 (egy) perces bemutatkozó videó;
 • 1 (egy) darab maximum 10 (tíz) perces videó (epizód) egy szabadon választott, de a koncepcióba illő tartalommal.

4.2. A Játékos kizárólag olyan videótartalmakat jogosult a Pályázat részeként benyújtani, melyek eredeti alkotások és szerzőjük a Játékos. A videótartalmak jogtisztaságáért a Játékos szavatol.

4.3. A fentiek szerint összeállított Pályázatot a http://mrbugtv.com/i-bugtv-youtuber-akarok-lenni/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) található űrlap kitöltésével lehet benyújtani (feltölteni) a Pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül (jelentkezési határidő). Minden Játékos csak egyetlen Pályázattal vehet részt a Játékban. Több Pályázat beküldése esetén az elsőt követő valamennyi Pályázat törlésre kerül.

4.4. A Játékos bármikor jogosult úgy nyilatkozni, hogy Pályázatát visszavonja, melyre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát írásban vagy a videosleszek@bugtv.hu e-mail címre történő elküldésével teheti meg, mely esetben Pályázata haladéktalanul törlésre kerül. A Pályázat törléséről Szervező a Játékost minden esetben e-mail válaszüzenetben értesíti.

4.5. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon Pályázatok vonatkozásában, amelyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek.

4.6. Továbbá, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal, úgy a Játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Játékost kizárhatja a Játékból.

 1. Elbírálás szempontjai

 5.1. Amennyiben a Pályázat megfelel a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek és a jelentkezési határidőn belül történt benyújtásra, azt a Szervező elsősorban az alábbi szempontok alapján bírálja el:

 • koncepció, az elképzelés eredetisége, várható fogadtatása, a „sikerfaktor”;
 • a Játékos koncepció iránti elkötelezettsége;
 • a Játékos által felvázolt jövőkép megvalósíthatósága;
 • a bemutatkozó videó képi- és hangvilága, beszédtechnika, személyiségjegyek;
 • bemutatkozó epizód koncepciója, képi és hangvilága, beszédtechnika, felhasznált tartalom és vágástechnika.
 1. Eredményhirdetés

 6.1. Az eredményhirdetésre a 8. pontban megjelölt napon kerül sor, a nyertesek nevének a Játék honlapján történő közzététele útján. A nyertes Játékosokat a Szervező közvetlenül, elektronikus úton is értesíti.

 1. Nyeremény

 7.1. A Játék nyerteseit nyeremény illeti meg az alábbiak szerint. A Pályázatok elbírálását követően a Szervező 2 (kettő) darab Pályázatot választ ki győztes pályázatként, 1 (egy) férfi és 1 (egy) női Játékos Pályázatát.

7.2. Szervező a nyertes Játékosokkal határozatlan időtartamra tanácsadási szerződést (a továbbiakban: Tanácsadási Szerződés) köt a vonatkozó YoutTube csatornákkal összefüggésben, melynek keretében a nyertes Játékosok kiemelt ügynökségi támogatást kapnak. A Tanácsadási Szerződés az alábbi szolgáltatások nyújtására terjed ki:

 • személyes tanácsadás és menedzsment,
 • tartalom és publikálási stratégia kialakítása,
 • taralom marketing és közönség növelés,
 • tartalom és szerzői jogi védelem, illetve menedzsment,
 • YouTube SEO – a csatorna és az azon található tartalmak optimalizációja -,
 • szponzor és sales támogatás,
 • online marketing stratégia,
 • hozzájárulás reklámköltségekhez.

7.3. A fent rögzítetteken felül a nyertes Játékosok a BestByte Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 45., cégjegyzékszám: 01 09 923260) jóvoltából egyenként 50.000.- Ft,  azaz Ötvenezer forint értékű vásárlási utalványban részesülnek, melyek a Tanácsadási Szerződés aláírásával egyidejűleg kerülnek átadásra.

7.4. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. A jelen pontban kifejezeten meghatározott nyereményeken túl a Szervező nyereményeket nem oszt szét.

 1. A Játék időtartama:

Jelentkezesi határidő: 2018. szeptember 25. – 2018. október 31.

Pályázatok elbírálása: 2018. november 1. – 2018. november 16.

Eredményhirdetés: 2018. november 19.

 1. Adatkezelési tájékoztató

 9.1. Az adatkezelő adatai:

Székhely: EC2V 7AW, London, 125 WOOD STREET, Egyesült Királyság

Cégjegyzékszám: 8922517

Adószám: GB186027402

Levelezési cím: 1061 Budapest, Andrássy út 36.

9.2. A kezelt személyes adatok köre, célja, az adatkezelés jogalapja, időtartamra, a megismerésre jogosultak köre:

 A Pályázat benyújtása során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

 • Teljes név:
 • Születési dátum:
 • E-mail cím:
 • Lakcím:

Az adatkezelés célja: a Pályázatok nyilvántartása, kapcsolattartás (írásban vagy e-mailben) és adminisztráció, valamint a Játék megnyerése esetén a nyeremények átadása és szerződés kötése.

A Játékos a jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben benyújtott pályázata nyertes pályázatként kerül kiválasztásra, úgy az eredményhirdetés napján és azt követően (teljes) neve a Honlapon közzétételre kerüljön, illetve szerepeljen.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás kifejezett és önkéntes, amelyet a Játékos a Pályázat benyújtása során a szabályzat, illetve az adatkezelési tájékoztató megismerésére és elfogadására vonatkozó mező kipipálásával ad meg. A Játékos a jelen pont szerinti adatszolgáltatással és a vonatkozó mező kipipálásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő a Pályázat benyújtása keretében megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A Játékos kizárólag a saját személyes adatait adhatja meg.

Az adatkezelés időtartama: Az általunk kezelt személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az szükségesnek tekinthető abból a célból, amely célra az adatgyűjtés történt, melyre tekintettel a nyertes Pályázatok kivételével valamennyi benyújtott Pályázat és személyes adat az eredményhirdetést követő  3 (három) napon belül véglegesen törlésre kerül.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

Cégnév: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 14671858-2-43

Képviselő: Atiyeh Nabil ügyvezető

E-mail cím: info@rackforest.hu

Honlap: https://rackforest.com

Kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak a Játékos kifejezett hozzájárulásával adjuk át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

9.3. A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja;
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje;
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Játékos jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozó(k) nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belül, közérthető formában, a Játékos kérelmére megadni a tájékoztatást. A Játékos a hozzáférés iránti kérelmét az Adatkezelő jelen szabályzatban meghatározott elérhetőségein nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

Játékos jogosult kérni pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével (megjelölve a helyes adatokat) az Adatkezelő jelen szabályzatban megadott elérhetőségein. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásban, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Játékost.

Kezelt adatok törlése

A Játékos jogosult kérni, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • a Résztvevő visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • a Résztvevő tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 • a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Játékos kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Kezelt adatok korlátozása

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat a Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja arra, hogy tegyen eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

A Játékos elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítések ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Résztvevőnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Résztvevő is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 Jogérvényesítés

Az Adatkezelő köteles mindent elkövetni, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben a Játékos azok megszegésére utaló körülményt észlel, bejelentést tehet az videosleszek@bugtv.hu e-mail címen.

Amennyiben pedig felmerül, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint bírósághoz, vagy a hatáskörrel rendelkező alábbi hatósághoz fordulhat:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; naih.hu).
 1. Egyéb rendelkezések

10.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, illetve meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

10.2. Továbbá, Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

10.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

10.4. Továbbá, Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost. A tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okozott.

10.5. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) megfelelően irányadó.

B u d a p e s t, 2018. szeptember 25.